I Etap Modernizacji Sieci Internetowej Przy Wykorzystaniu Technologii światłowodowej

 

logo_ue logo_ZPORR

Nasza firma znalazła się w grupie przedsiębiorstw, którym w ramach projektu „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego działanie 3,4 – Mikroprzedsiębiorstwa” przyznano dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego.
Pozyskana ze środków unijnych kwota 101 023,46 złotych pozwoli zrealizować następujące cele:

Rozbudowa infrastruktury świadczenia usług przez firmę przy wykorzystaniu technologii światłowodowej – stałe zwiększanie zasięgu działania firmy poprzez:

  • budowę linii magistralnej światłowodowej,
  • budowę sieci rozdzielczej mieszanej (miedziano-światłowodowej),
  • rozbudowę i zakup niezbędnych urządzeń do naszej serwerowni,
  • modernizację istniejącej sieci poprzez stałe zwiększanie przepływności łączy abonenckich oraz częściowe uruchomienie sieci MAN,

Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju: Z/2.24/III/3.4/324/05

Umowa o dofinansowaniu nr: Z/2.24/III/3.4/324/05/U/187/06

 

Nazwa projektu I Etap Modernizacji Sieci Internetowej Przy Wykorzystaniu Technologii światłowodowej
Nazwa beneficjenta Debacom Sp z o.o.
Wartość projektu 288 638,47 zł
30% Budżet Państwa 86 591,54 zł
35% EFRR 101 023,46 zł

 
  Łączymy najlepiej